Ochrana osobných údajov

 

Osobné údaje a ich ochrana

Vyhlásenie o ochrane a spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a poučenie dotknutých osôb (ďalej len "GDPR")

1.1 Správca osobných údajov

spoločnosť S.&B. Trade spol. s.r.o., so sídlom na adrese Heyduková 12-14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika a zapísanou v obchodnom registriOkresného súdu BA-I, oddiel Sro, vložka č 49872/B, IČO: 43864228 DIČ: 2022515517 (ďalej len "správca") Vás týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje o spracovaní Vašich osobných údajov a Vašich právach.

1.2. Rozsah spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov správcovi poskytol, a to v súvislosti s uzavretím zmluvného alebo iného právneho vzťahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností správcu.

1.3. Zdroje osobných údajov sú priamo od subjektov údajov – kupujúcich

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

1.4. Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

Adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľné identifikáciu subjektu údajov (napr. meno, priezvisko, titul, príp. rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (kontaktné údaje - napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a iné obdobné informácie) ďalšie údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

1.5. Kategórie dotknutých osôb

 • zákazník správcu
 • zamestnanec správcu
 • dodávateľ služby
 • iná osoba, ktorá je vo zmluvnom vzťahu ku správcovi

1.6. Druh príjemcov osobných údajov

 •  správca ( S.&B. Trade spol. s.r.o.);
 • prepravcovia (kurierska spoločnosť)
 • spracovateľ (IT dodávateľ riešenia a hostingových služieb je v našom prípade totožný ako správca)
 • štátne aj Orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi

1.7. Účel spracovania osobných údajov

 • účely obsiahnuté v rámci súhlasu dotknutej osoby
 • plnenie zmluvy
 • plnenie zákonných povinností zo strany správcu
 • ochrana životne dôležitých záujmov subjektu údajov

1.8. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov vykonáva správca. Spracovanie je vykonávané v jeho zariadeniach, pobočkách a sídle správcu jednotlivými poverenými zamestnancami správcu, príp. spracovateľom. Na spracovanie dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal správca technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako ik inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

1.9 Doba spracovania osobných údajov

V súlade s termínmi uvedenými v príslušných zmluvách, vo spisovom alebo skartačnom poriadku správcu (ak je vypracovaný) či v príslušných právnych predpisoch ide o dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností plynúcich ako zo záväzkového vzťahu, ako aj z príslušných právnych predpisov.

1.10. Poučenie

Správca spracováva údaje so súhlasom dotknutej osoby s výnimkou zákonom stanovených prípadov, keď spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas dotknutej osoby. V súlade so čl. 6 ods. 1 GDPR môže správca bez súhlasu dotknutej osoby spracovávať tieto údaje:

 • dotknutá osoba dala súhlas pre jeden alebo viac konkrétnych účelov
 • spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov, alebo pre prijali
 • opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov
 • spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje

10.11. Práva dotknutých osôb

a) V súlade so čl. 12 GDPR informuje správcu na žiadosť dotknutej osoby subjekt údajov o práve na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

 • účelu spracovania,
 • kategórii dotknutých osobných údajov,
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,
 • plánované v čase, počas ktorého budú osobné údaje uložené,
 • všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov,
 • skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovania.

b) Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov, alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže vždy v písomnej forme:

 • Požiadať správcu o vysvetlenie.
 • Požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov.
 • Ak je žiadosť subjektu údajov podľa odseku 1 považovaná za oprávnenú, správca odstráni okamžite chybný stav.
 • Ak nevyhovie správca žiadosti subjektu údajov podľa odseku a), dotknutá osoba má právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad, teda Úrad na ochranu osobných údajov.
 • Postup podľa odseku 1 nevylučuje, aby sa subjekt údajov obrátil so svojím podnetom na dozorný úrad priamo.
 • Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.03.2021.

Späť do obchodu